என்னைப் பற்றி

நான்

அழகை நேசிப்பவள்

நுட்பத்தை ஆராதிப்பவள்

நேர்மையை உபாசிப்பவள்

எப்பொழுதும்

ஒரு ரசிகையாயிருப்பவள்