கண்ணாமூச்சி

கண்ணெதிரே இருக்கும் இனிப்பை 
எடுத்து
ஒளித்து வைக்கிறேன்

மறந்து விடுவேனாம்

சிரித்துக் கொள்கிறேன்

உண்மையிலேயே
சில சமயம்
மறந்தும் தான் விடுகிறது

விந்தை தான்