நேர்மையக் கூர்முள்

ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொன்றும்
ஒவ்வொன்றும்

சுற்றிச் சுழல்கின்றது
விழாது
பற்றி நிற்கின்றது

எள்ளினும் சிறிய
கூர்முள்ளில்

பம்பரத்தின் ஆணியில்

நேர்மை
நேர்மையில்