உறக்கம்

சில்லிட்ட என் கால்களை
உன் பாதங்களுக்கிடையே
வைத்துக் கொள்கிறேன்

பெருங்கருணையோடு
உன்
வெம்மையால்
என்னை
அணைக்கிறாய்

இனி
நானும்
கொஞ்சமாய்
உறங்கிக் கொள்வேன்