சேற்று நொடி

எவ்வளவோ கவனமாக இருந்தேன்
எப்படியும் தப்ப நினைத்தேன்

சேற்று  நொடியை

ஒரு  முறை  கடந்தால்
திரும்பிச்  செல்ல  முடியாத  
பாதை

எத்தனை  முயன்றும்
துடைக்க
எட்டாத
கறை