பிழையமுது

சரியின் பொருள் அவர் சொன்னது
பிழையின் பொருளும் தான்

பிழையின் பொருளும் நீயே என்கிறேன்

மறுசொல்லில்லை
ஆம்
அதுவும் நானே
என்கிறாய்

மறுபடியும் சொல்கிறேன்

உன்னில்
பிழையும்
நீயே

ஆம் எனக்கு அதுவும் பிடிக்கும்

நாணி
சிரித்த படி 
பிழையமுதை உண்கிறாய்