வலைப் பந்தல்

இதனால் அதுவாம்
அதனால் இதுவாம்

ஆயிரம் நூறு இழைகளால்
பின்னப்பட்டிருக்கிறது

தலைக்கு மேல் பறக்கும் 
வலைப்பந்தல்

தலை தட்டாதபடி
வலைக் கண்ணிகளில்
காலெடுத்து வைத்து

சென்று சேர்ந்து விடத்தான் வேண்டும்