துணை

ஒற்றைத் தந்தியை
மீட்டிய படி

அங்கொரு மலையும்
இங்கொரு மரமுமாக

எங்கோ ஒரு 
பறவையின் சிறகொலி
மறைய

கால் காட்டும் பாதையில்

நானும்
'ம்' எனும் இதுவுமாய்

தனியாய் நடக்கிறோம்

ஒருவருக்கொருவர்
துணையாக