முன் நொடி

திரைச்சீலையென
முகத்தைத்  தழுவும்
மென்காற்றை
நா  நீட்டி
சுவைத்துக்  கொள்கிறேன்

சொட்டி  விடும்  முன்
பனித்துளியை
ஈர  முத்தமாய்
பருகிக்  கொள்கிறேன்

இந்நொடிக்கு
முன்  நொடி

பழங்கதை
என்றாகும்
இந்நாளில்