என்னுள்ளே..

என்னுள்ளும்
உன்னுள்ளும்
எங்கும்
இருக்குமாம்

ஆயிரமாயிரம்
மீட்டல்களை
தொடுதல்களை

சின்னஞ்சிறு அதிர்வுகளை

சுத்த
நாதமென
எதிரொலிக்கும்

நல்ல  பலாவினால்  செய்த
அழகிய  
ஓர்  வீணைக்  குடம்