பூவென..

மூச்சிரைக்க இரைக்க
என்னை
ஏற்றிச் செல்லும்
உன் நடை
எத்தனை தள்ளாடுகிறது பார்

நொடிக்கு நொடி
அதிகரிக்கும்
வெற்று 
பாரம் 

என்னை
இறக்கி  வைத்து

பின்
பூவென மிதந்து
முன் செல்
முன் செல்