அல்லி

சுட்டெரிக்கும் சூரியன் முன்

எரிந்து விடாதிருக்க
கூசிக் குருகி விடாதிருக்க

அபிநயித்து
இளித்து விடாதிருக்க

மலர்ந்து விகசிக்க
மணம் பரப்ப

தேவை
எத்துணை
உள்ளொளி

நிகரானதாய்
இல்லை
மேலானதாய்

தண்ணொளியில்
பூக்கும்
அல்லிக்கு
வாழ்க்கை
அத்துணை
கடினமல்ல