மெல்லியவை..

முத்தத்தை
இனிக்க இனிக்க
ரசிக்கத்

தேவை
மென் உதடுகள்

தடித்து
காய்த்த
இளகாதவைகளை
அணிந்து கொண்டு

எங்கும்
செல்லலாம்

முத்தத்திடம் 
தவிர