வன்முத்தங்கள்

தண்மையாய்
ஆறுதலாய்

சொட்டிக் கொண்டிருக்கிறது

ஒவ்வொன்றாய்
நீர்த்துளி

லொட் லொட்டென்று
ஒரே இடத்தில்
இடைவிடாது
கொட்டும் வரை

முத்தங்கள்
வன்முறைக்கானவையல்ல