மிட்டாய்

மிட்டாய் தருகிறேன்
நிலவைக் காட்டுகிறேன்
கிலுகிலுப்பை ஆட்டுகிறேன்
கிச்சு கிச்சு மூட்டுகிறேன்
தூக்கிப் போட்டு பிடிக்கிறேன்

அரை நொடி நிறுத்திவிட்டு

ஆற்றவொண்ணாத்
துயர் கொண்டதாய்
அடியாழத்திலிருந்து

மீண்டும்
அழ ஆரம்பிக்கிறது
அது