என் முற்றத்தில்..

என் வீட்டு
ஜன்னலின் 
வழி
தெரிகிறது

பிரம்மாண்டக் கடல்

எனக்கே
எனக்கான
என்
முற்றத்து
நீச்சல் குளமாய்