உடைந்த நொடிகள்

எங்கெங்கிலும்
புதைந்துள்ளன

கண்ணி வெடிகள்

மயிரின் நுனியோ
காற்றின் கையோ

சிறு சீண்டலிலும்
வெடித்ததிரும்

எவற்றையும்
தீண்டாதே

தாவித் தாவிச்
செல்கின்றன

கால் முளைத்த சிறு நொடிகள்

நுனி இடர

உடைந்த
நொடிகளில்
நொண்டும் 
காலம்