கை கோர்த்த படி

பள்ளத்தில் இடறும் போது
நீ என் கையை

கல்லில் ஏற நேர்ந்தால்
நான் உன் தோளை
நடந்தே மலையுச்சியை அடைந்தாலும்
சேர்ந்தே இரு
கைகோர்த்தபடி