அகவிழி

ஒரே நேரத்தில்
பூக்க வைக்கும்
வேர்ப்பின்னல்

ஆயிரம்
அலைகளுக்கு அடியில்
'இம்'மென்று அமைந்திருக்கும்
ஆழ்கடல்

ஈர்த்தும்
விலக்கியும்
சுற்றும்
அனைத்தையும்
தாங்கி நிற்கும்
கடுவெளி

என்
ஆழத்து
அகவிழி