வைரம்

என் 
மணற் பரல்களோடு
ஒன்றாய்
இதுவும்
கலந்திருக்கிறது 

கண் கூசும் ஒளியில்லை
யாரும் கவனிக்கவுமில்லை
ஆனாலும் 
இது வைரமே தான் 

பார்க்கப்படாமல் 
இருப்பதே 
நல்லது 

வெய்யில் படாத இடுப்பாய்
மேலும் 
மெருகேறட்டும்

இன்னும் ஆழ
ஒக்கலில் 
புதைத்துக் கொள்கிறேன் 

என் பொக்கிஷம்

இதைச் சுமப்பதாலேயே
நான்
பேரழகு கொள்கிறேன் 

தேடிப்
பித்துக் கொண்டு அலைபவர் 
வரும் வரை 

இன்னும் கொஞ்ச காலம்
இது
என்னுடனேயே இருக்கட்டும்