ஆடல்

Chaupar - Wikiwand
முதலில் 
அவரிருவரும்
ஒன்றாய் இருந்தனர்

பின்
பிரிந்து
எதிரெதிர் 
நின்றனர்

அவள் ஆற்றலின் முன்
அவன்
தோற்றே போனான்

மொழி
செல்வம்
உடைமைகள்
அனைத்தையும் இழந்தான்

மாயங்காட்டி
மீட்டுக் கொண்டான்

வெகுண்டு
கண் மறைத்தாள்
அவளே இல்லாதானாள்

கண் திறக்க
தோள் சேர்ந்து
இணை பிரியாதாயினர்

பார்ப்பவனும்
பார்க்கப்படுபவனும் போல