யோசித்திருக்கலாம்

A lone plant stock image. Image of leaves, life, wild - 79310693
வெட்டவெளியில்
ஒரு ஒற்றைச் செடி

சார்ந்து வளர ஒரு கொம்பில்லை

எப்போதோ எங்கிருந்தோ வந்து 
முளைத்த விதை அவள்

தண்ணீர் விட ஆளில்லை

இலைகள் துவண்டிருந்தன
காம்புகள் காயத் துவங்கியிருந்தன

சதா தலை கவிழ்ந்திருந்தாள்

அவள் வேர் மட்டும்
ஓய்வின்றி
நீர் தேடி அலைந்தது

சட்டென்று ஒரு 
நீரோட்டத்தைக் 
கண்டு கொண்டது

பச்சை பிடித்து விட்டாள்
இனி கவலையில்லை

ஆனாலும்
வெட்டவெளியில்
விதையை முளைக்க வைக்கும் முன்
கடவுள் கொஞ்சம் யோசித்திருக்கலாம்

அந்த விதையும் வெளியுமாவது
ஒரு முறை யோசித்திருக்கலாம்