தனது

Pin by Ashley Pitner on Projects | Pottery painting designs, Pottery  designs, Thali decoration ideas
குயவன்
ஒருவன்

தன்னோடு
தான் மட்டுமாகி
தனக்கென்று
பானை
ஒன்றை
வனைந்தான்

அதில்
வெள்ளையும்
பச்சையும்
மஞ்சளும்
என
வர்ணம்
தீட்டினான்

மயிலும்
கிளியும்
குருவியும்
வரைந்தான்

மதியத்தில்
அங்கு வந்த ஒரு
பயணிக்கு
அதில்
குளிர்ந்த
நீரளித்தான்

பயணி
பானையை
ரசித்தான்

தனக்குத் தரக்
கேட்டான்

குயவன்
புன்னகையுடன்
தந்து
விட்டு
மெல்ல
அங்கிருந்து
விலகினான்