யாவர்க்குமாம்

Tricycle Clipart Toddler Bike - Children Playing Cartoon - Png Download  (#393950) - PinClipart
தொலைபேசியில் ஒருவர்
கொஞ்சலாக பேசிக்கொண்டு

உணவு மேஜையில் மூவர்
அரட்டை அடித்துக் கொண்டு

வாசலில் இருவர்
செய்தித்தாள்
வாசித்துக் கொண்டு

இரண்டு சிறார்கள்
கைக்குழந்தையின்
அம்மையிடம்

ஒன்று மிதிவண்டியில்
ஒன்று குதிரையில்

யாவர்க்குமாய் சேர்த்து
அரை ஆழாக்கு
சோறு பொங்க
ஆயத்தமானாள்