அச்சு

Funnel Whirlpool In The Water Of The Ganges River, Varanasi Stock Photo -  Image of heritage, india: 113466500
கரு நீலப் புடவை
பெரிய பொட்டு
காதோர சுருள் குழல்
கொஞ்சம் பூ

கீற்றாய்த் தெரியும்
நெற்றி
ஜவ்வாது மணம்

உதிருதிராய் வெண்டை
தெளிந்த ரசம்

எத்தனை பிடிக்கும் அவனுக்கு

கரையிலமர்ந்து
அசை போடுகிறாள்

கங்கையின்
சுழலை நோக்கி