களம்

தாமரை (well, almost. This is அல்லி),தடாகம், தொண்டைமண்டலம்.… | Flickr
பச்சென்றிருந்தது
ஒரு குளம்

பூச்சியும்
தவளையும்
பாம்பும்
களத்தில்
இருந்தன

முதலில் அசைந்தது
களப்பலி ஆனது

பாம்புக்கு
கழுகைப் பற்றித்
தெரியாது

இன்று அசையாதது
நாளை அசையும்

களம் நடுவே
நாளும்
தாமரை பூக்கும்