நானாகி வந்தது

84 Baby Chick Coming Out Egg Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from  Dreamstime

நிலையற்றிருந்தேன்

தவித்தேன்

இருக்கவோ கிடக்கவோ முடியவில்லை

பெரும் வலிக்குப் பின்

பிறந்தது..

எப்போது உறங்கும்..

எப்போது வீறிட்டு அழும்..

கலங்கிப் போனேன்..

என்னை நோக்கி

மெல்ல புன்னகைக்க ஆரம்பத்தது

நான் அழைக்க

என் மீது தாவி ஏறிக்கொண்டது

சதா கையிலேயே வைத்திருக்கச் சொல்லி

அடம் பிடித்தது

சிலர் சத்தம் அதிகம் என்றனர்

சிலர் மூக்கு சிறியது என்றனர்

பலமில்லை

வயிறு உப்பல் என்றனர்

சவலையாயினும் அது எனது

கை கால் உறுதி கொண்டு

முகம் தெளிந்தது

நானாகி

இங்கு இருக்கப் போவது..