எதையும் மாற்றி விடாதே

நன்றாக இருக்கிறது என்றேன்

எரிச்சல் கொண்டாய்

நன்கு அறிவேன்

நான் உனக்கு ஒரு பொருட்டல்ல

ஆனால் எதையும் மாற்றி விடாதே

அது நன்றாகவே இருக்கட்டும்

எனக்காக இல்லாவிட்டாலும்

அதற்காக..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s