யாதேவி-சிறு கதை விமர்சனம்

Durga Puja Significance | Spiritual Importance of Navratri | Shri ...

‘யா தேவி’ பல்வேறு வாசிப்பு சாத்தியங்களைக் கொண்ட கதை.

இக்கதையில் வெறும் உரையாடல் மூலமாகவே ‘எல்லா’வின் பாத்திரம் மிக அழகாக unfold ஆகிறது. ஸ்ரீதரனைப் பற்றி வரும் வர்ணனைகள் (அவனின் காலடியோசை எவருக்கும் கேட்காது போன்றவை கூட) கதையைப் புரிந்து கொள்வதில் முக்கியமான pointers. வார்த்தைகள் துளி கூட மிகாத lean-ஆன படைப்பு. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு purpose-க்காக போடப்பட்டுள்ளது.

அவளைப் போன்றே இருக்கும் பொம்மைகள்-பெண் போன்றே இருப்பினும் ஆன்மா இல்லாதவை. மீண்டும் மீண்டும் ஒரே போன்ற வார்த்தைகளைப் பேசிக் கொண்டு, ஒரே போன்ற செய்கைகளைச் செய்து கொண்டிருப்பவை. இந்த உருவகம் மிக முக்கியமான ஒன்று. இத்தொழிலுக்கு இவை போதும் என்று உணர்ந்து கொண்டு பொம்மைகளை வடிவமைத்து அவள் பொருளாதார விடுதலை அடைகிறாள். அதன்பின்னரே தன் ஆன்ம விடுதலைக்காக பல்வேறு விதங்களில் முயல்கிறாள். முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகத் தான் அவள் உழிச்சல் செய்து கொள்ள வருகிறாள்.

அனைத்துப் பொருட்களிலும் இருக்கும் ஆற்றலை பெண்ணாக, தேவியாக ஸ்ரீதரன் பாவிப்பதாக அவள் அறியும் போது, அவளுக்குள் ஒன்று ஆசுவாசம் கொள்கிறது. ஆணின் விலா எலும்பில் இருந்து பெண் வந்ததாக நம்பும் மதத்தைச் சேர்ந்தவள் அவள். அவளை அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவள் பெண்ணே, தேவியே என்ற சாக்த தரிசனம் மீட்கிறது. தூக்கமின்றி இருந்தவள், தூங்கச் செல்கிறாள். அவள் மீண்டு விட்டதாகத் தான் கதை காட்டுகிறது.

அவளுடைய பெயர் ’elle’ (French meaning ’she’) என்று இருப்பதும், அவளுடைய patron saint ‘Sebastian’ என்பதும், ஸ்ரீதரனின் பெயர் ’பெண்ணைத் தாங்குபவன்’ என்றிருப்பதும், அவன் தொடுகை பெண்ணின் தொடுகையைப் போல் இருப்பதாக அவள் உணர்வதும், ஆண்கள் அவளுக்கு ஒரு பொருட்டாகவே இல்லாமல் இருப்பதும், போன்ற புள்ளிகள் கதையில் அவளின் மற்றொரு dimension-ஐ வெளிக் கொணர்கிறது.